top of page

Dansplan Sverige

Dansplan Sverige är en nationell samling och en skrivelse till myndigheter och politiker initierat av Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige och Riksteatern för att påvisa behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling.


19 mars 2021 arrangerade initiativtagarna ett nationellt möte som samlade närmare 200 verksamma inom dansfältet för att gemensamt arbeta fram underlag till Dansplan Sverige.

Dansplan Sveriges arbete har fortsatt och presenterats på bland annat: Folk och kultur 2022, Dansmässan 2021 och 2022, Scenkonstbiennalen 2022 och 2023 m. fl.

Skrivelse för Dansplan Sverige 2021

En uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet

dansplanskrivelse.png

Skrivelsen ”Dansplan Sverige – en uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet” tar sitt avstamp i det nationella möte som den 19 mars 2021 samlade närmare 200 deltagare från dansfältet för att samtala om den samtida dansens framtid i Sverige.

 

Dansplan Sverige har initierats av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser för en hållbar utveckling inom dansområdet. Förutom underlaget från samtalen under det nationella mötet har en referensgrupp med geografisk spridning och genrebredd bidragit med synpunkter och erfarenheter till skrivelsen.

 

Vi föreslår en utbyggd konstruktiv samverkan mellan stat, regioner, kommuner och danskonstens företrädare. Det behövs kontinuitet i den konst­närliga dansen och därför behöver det offentli­ga, på alla nivåer, tillsammans med dansfältets aktörer skapa bättre förutsättningar. Låt oss sam­råda om hur vi gemensamt kan förmera dansen i landet.

 

Ladda ner och läs skrivelsen här: Dansplan Sverige

Initiativtagare

Danscentrum Sverige

Danscentrum Sverige är en riksorganisation och rikstäckande centrumbildning för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala medlemsorganisationer och är även den fria danssektorns arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film. På Scenkonstbiennalen 2019 presenterade Danscentrums nationella Kulturpolitiska arbetsgrupp en kartläggning och behovet av ett nationellt ”Danslyft”.

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett fristående nationellt nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar för att genom ökat intresse och ökad kunskap stärka och bygga nationella strukturer för den samtida danskonsten.

www.dansnatsverige.se

Riksteatern

Riksteatern är en folkrörelse som består av 225 lokala riksteaterföreningar spridda över hela landet samt 21 regionala riksteaterföreningar. Visionen är att nå ut med scenkonst till hela Sverige. Riksteatern rymmer såväl produktion och egna turnéer samt produktionsresidens för landets fria danskonstnärer liksom danskonstnärlig utveckling genom regionala dansresidens. Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani som möter publik i Sverige och utomlands.

www.riksteatern.se

Nationellt möte för danskonsten

HUR DESSA WORKSHOPS GENOMFÖRDES: 

Workshop med tema arrangörsskap och publiken

Hur ser arrangörsledet ut idag, hur kan det stärkas, var finns framtida arrangörer, vilka nya arenor kan skapas för dans, hur kan man stötta olika former av arrangörer, kommunala, regionala, ideella, konstnärsdrivna? Vilka är danspubliken idag, hur kan man möjliggöra för flera att ta del av dansen?

 

Workshop med tema produktion / produktionsplatser / verksamhetsplatser
Var sker produktion/verksamhet av danskonst idag, hur kan det stärkas, var finns nya produktionsplatser/verksamhetsplatser, hur kan man organisera resurser på olika sätt?

 

Workshop med tema nationella- och regionala institutioners och förvaltningars samverkan med det fria dansfältet
Hur ser samverkan ut idag mellan det fria dansfältet och dansinstitutioner, regionteatrar och andra offentliga och ideella aktörer? Hur ser samverkan ut mellan regionala och kommunala förvaltningar och det fria dansfältet? Hur kan det stärkas och utvecklas?

Nationellt möte – länkar till Ann Larssons presentation:

Initiala initiativtagare 2019 

Mötet var en fortsättning på ett initiativ från Gabriel Smeets och Cullberg. 2019 bjöd de in många från det svenska danslivet till ett möte, och uppföljande workshop kring nationella behov, med inspiration från Tysklands ”Tanzplan”.

Rapporter och utredningar

– om samtida dans och dansens etablering som konstform i Sverige.

2024-2020

2019-2018

2017-2013

2008-1996

Saknas

  • Boken – Om Sveriges dansinstitutioner, Rapport 2000:6. Statens kulturråd, Virdefors, A. (2000). Finns att låna på biblioteket

  • En framtida dansallians. Statens kulturråd. Larsson, A. (2005)

bottom of page