top of page

Nyheter och blogginlägg

Blåljus

Kul att du hittade hit!

Att ta till sig nya fakta och kunskaper kan vara en utmaning, men i ljuset av den tydliga roll som konst och kultur spelar för vårt individuella och kollektiva framsteg är det hög tid att stärka engagemanget för dessa positiva krafter. Det är dags att ställa en avgörande fråga: Vilken sorts samhällsutveckling strävar du efter? Genom att förstärka stödet för konst och kultur skapar vi tillsammans en framtid präglad av gemensamt välmående och tillväxt.


Här hittar du faktabaserade argument som grundar sig på forskning och erfarenheter. Punkterna nedan tar upp hur konst och kultur främjar innovationslust, stödjer företagsutveckling, fungerar som problemlösare, skapar trygghet i områden och bidrar till ökat välmående bland invånarna.


 • Kulturen utgör en integrerad del av ekonomin med nästan fem procent av Sveriges arbetskraft verksamma inom området. Sektorn omsätter nästan 50 miljarder kr. Dessa miljarder har en betydande inverkan på människors liv. Det skapar arbetstillfällen och trygghet, genererar skatteintäkter och bidrar dessutom till andra närstående branscher, såsom besöksnäringen. Det gäller till ännu större grad för mindre och mellanstora orter.

 • Konstnärliga ämnen stimulerar kreativiteten och ökar prestationen i andra områden som matematik och språk hos barn.

 • För en grupp som strävar efter att skapa innovativa produkter och tjänster kan påverkan från kulturella aktiviteter, såsom dans och andra rörelsebaserade konstformer, vara ovärderlig. Konstformerna visar inte bara upp kroppens imponerande potential, utan stimulerar också andra sinnen. Dansen erbjuder en plattform för samarbete, stärkt sammanhållning och möjligheten att utforska och utmana gränserna för det möjliga. Genom att integrera kulturupplevelser i ett arbetslag skapas en miljö som uppmuntrar till nyskapande och banar väg för innovativa genombrott.

 • Konst och kultur är ett skydd mot ensamhet och ohälsa, det är en bro som binder samman människor i gemensamma upplevelser och ger en känsla av delaktighet. Genom olika konstformer får människor möjlighet att utforska nya perspektiv och berikar sina liv med insikter och estetiska upplevelser.

 • Kulturen sträcker sig bortom enbart konst och evenemang; den utgör en sammanvävd gemenskap och agerar som ett dynamiskt kraftfält som främjar tillväxt. Genom att skapa en mångfacetterad kulturscen genereras arbetstillfällen och lockar besökare, samtidigt som en trivsam och attraktiv plats gynnas av ökad inflyttning och livskraftigt näringsliv.

 • Lokala konstnärliga verksamheter tillför en mängd saker till platsen, de är visionärer som ser världen ur oväntade vinklar och formulerar kreativa lösningar till komplexa utmaningar. Deras verk reflekterar och belyser samtidens mångfald, vilket ger upphov till nya insikter och öppnar upp för djupare förståelse. Genom att utmana normer och konventioner berikar konstnären vår kulturella horisont och stimulerar till en vidgad syn på världen vi delar.


Ett litet urval av forskning, artiklar och poddar:
35 visningar

Scroll down for English


Kartläggningens syfte har varit att undersöka möjligheter och behov av ett digitalt verktyg för skapa ökad tillgänglighet av dansverk ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är en kvalitativ studie med specifikt fokus utifrån Sveriges och Nordens placering i Europas periferi, och med fokus på relevans för den europeiska samtida danssektorn i stort.


Genom intervjuer, rundabordssamtal, möten och kartläggning av existerande rapporter har Anna Adeniji samlat kunskap om dansfältet, undersökt behov, och tittat på möjligheter för ett digitalt verktyg.


Under kartläggningsarbetet har fyra fokusområden identifierats som de främst avgörande för en hållbar danssektor:

 • Internationalisering och hållbart turnerande för konstnärer i Europas periferier.

 • Hållbara arbetsvillkor genom att bland annat under resor och turnéer skapa fler arbetstillfällen för dansare och koreografer.

 • Finansiell hållbarhet genom samproduktion och gemensam programläggning.

 • Hållbara strukturer för informationsutbyte och nätverkande.

Initiativtagare och projektägare Eva Broberg har tjugo års erfarenhet inom danssektorn med verksamhetsledning, konstnärlig programläggning och strategisk utveckling. Hon är för närvarande verksamhetsledare för European Dance Development Network.


Författare Anna instagram danscentrum sverige har en doktorsexamen i genusvetenskap från Linköpings universitet och är specialist på jämlikhet, mångfald och inkludering. Hon har sedan 2020 arbetat som konsult för konstsektorn i allmänhet och danssektorn specifikt.


Mapping_Sustainable-mobility-tool
.pdf
Ladda ner PDF • 8.20MB

 

The report Sustainable Mobility tool is here!

The aim with the report was to investigate a possible digital tool that could contribute to a more sustainable dance field. It is a qualitative study, focused in specificity on Sweden and the Nordic countries as a periphery of Europe, and at large at the relevance for the European dance sector.


Through interviews, roundtable discussions, meetings and mapping existing research, Anna Adeniji has collected knowledge about the needs of the dance field, and looked at the relevance of a digital tool and the possibilities it can create.


Four focus areas has been identified in the research as most crucial in creating a sustainable dance sector:

 • Internationalisation and mobility for dance artists in the periphery of Europe.

 • Reasonable working conditions through creating more work opportunities for dance artists when travelling.

 • Financial sustainability through coproductions and collaborations.

 • The ecosystem of sharing information and networking.

Project owner and initiator Eva Broberg has twenty years of experience in the dance field with operational management, artistic programming and strategic development. She is currently the network manager for European Dance Development Network.


Author Anna Adeniji has a PhD in Gender Studies from Linköping University and is an Equity, Diversity and Inclusion specialist. She has since 2020 worked as a consultant for the arts sector in general and the dance sector specifically.Mapping_Sustainable-mobility-tool
.pdf
Ladda ner PDF • 8.20MB

64 visningar

Danscentrum Sverige arrangerar den svenska närvaron på

Tanzmesse 2024, onsdag 28:e till lördag 31:a augusti 2024.

 

Sista ansökningsdag 31 december 2023


VEM KAN SÖKA?

För att ge svenska konstnärskap utökad möjlighet att presentera sig för Tanzmesses besökare arrangerar Danscentrum Sverige off-programmet The Swedish Dance Experience under en eftermiddag på Tanzmesse 2024.

Alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att söka medverkan i programmet, mer information nedan. Du behöver inte vara medlem i en Danscentrumförening för att ansöka.

Format för medverkan

 • Live Ett 5–10 minuter utdrag ur ett verk du önskar turnera internationellt och som lämpar sig för presentation i en mingelmiljö/-galleri. Plats för arrangemanget TBA. I samband med liveuppträdandet presenterar upphovspersonen sitt verk i en ca 3-minuter lång pitch. Gage: 12.000–15.000 kr beroende på verkets behov och antal medverkande artister i verket plus reskostnadsersättning om 5.000 kr/medverkande (inkl ev. moms, mot faktura).

 • Presentation av eget konstnärskap Medverka med en egen presentation av ditt konstnärskap via kvalitativt digitalt material från en aktuell föreställning, dansfilm eller digitalt dansverk om 2–3 minuter som följs upp av en verbal presentation av verket. Arvode: 2.500 kr + reskostnadersätttning om 5.000 kr/koreograf (inkl ev. moms, mot faktura).

De konstnärer som antas för medverkan i The Swedish Dance Experience kan också bli aktuella för medverkan i modererat samtal.


Danscentrum bekostar varje medverkandes registreringsavgift, 166 EUR/person, till Tanzmesse vilket ger tillgång till mässans hela program.


Som en del av programmet ingår även ett digitalt förmöte kring Tanzmesses upplägg, funktion och sammanhang samt de svenska aktiviteterna. På förmötet får ni som åker till Tanzmesse möjlighet att ställa frågor kring hur ni kan förbereda er för mässan och dela kunskaper med varandra.


Deadline för ansökan 31 december 2023 Beslut om medverkan meddelas sökande koreografer/grupper i februari 2024. Urvalet till The Swedish Dance Experience görs av representanter från Danscentrums medlemsföreningar. Representanterna tar hänsyn till internationell turnébarhet, geografisk spridning, genrebredd och representation.

Medverkan beviljas endast till ett av formaten per grupp, det är dock öppet att ansöka till båda formaten.

Om Tanzmesse

Internationella tanzmesse nrw är den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet och arrangeras i augusti vartannat år i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett mässprogram dagtid kl 10–14 och ett eftermiddags/kvällsprogram med föreställningar, open studios, pitchar och samtal på olika spelplatser runt om i staden med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus nrw.

Datum för Tanzmesse 2024 är 28–31 augusti.


På AGORA/mässan, som 2024 äger rum i nya lokaler på Bertha von Suttner Platz (på baksidan av Hauptbanhof), arrangerar Danscentrum Sverige montern Swedish Dance där alla Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att presentera sina konstnärskap.


Alla svenska danskonstnärer – de som ingår i Tanzmesses officiella program, i den svenska delegationens program eller deltar på eget initiativ är välkomna till de svenska aktiviteterna och att få sin närvaro marknadsförd via den svenska delegationen och online.


Projektledare för den svenska delegationen till Tanzmesse 2024 är Hanna Falk, svensk dansproducent boende i Düsseldorf i samarbete med Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Sverige och Christina Simpson, kommunikatör Danscentrum Sverige.

KONTAKT

Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, i samarbete med Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd.

179 visningar
bottom of page