top of page

Nu är rapporten Behov för en hållbar turne- och programläggning inom samtida dans klar!

Scroll down for English


Kartläggningens syfte har varit att undersöka möjligheter och behov av ett digitalt verktyg för skapa ökad tillgänglighet av dansverk ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är en kvalitativ studie med specifikt fokus utifrån Sveriges och Nordens placering i Europas periferi, och med fokus på relevans för den europeiska samtida danssektorn i stort.


Genom intervjuer, rundabordssamtal, möten och kartläggning av existerande rapporter har Anna Adeniji samlat kunskap om dansfältet, undersökt behov, och tittat på möjligheter för ett digitalt verktyg.


Under kartläggningsarbetet har fyra fokusområden identifierats som de främst avgörande för en hållbar danssektor:

  • Internationalisering och hållbart turnerande för konstnärer i Europas periferier.

  • Hållbara arbetsvillkor genom att bland annat under resor och turnéer skapa fler arbetstillfällen för dansare och koreografer.

  • Finansiell hållbarhet genom samproduktion och gemensam programläggning.

  • Hållbara strukturer för informationsutbyte och nätverkande.

Initiativtagare och projektägare Eva Broberg har tjugo års erfarenhet inom danssektorn med verksamhetsledning, konstnärlig programläggning och strategisk utveckling. Hon är för närvarande verksamhetsledare för European Dance Development Network.


Författare Anna instagram danscentrum sverige har en doktorsexamen i genusvetenskap från Linköpings universitet och är specialist på jämlikhet, mångfald och inkludering. Hon har sedan 2020 arbetat som konsult för konstsektorn i allmänhet och danssektorn specifikt.


Mapping_Sustainable-mobility-tool
.pdf
Ladda ner PDF • 8.20MB

 

The report Sustainable Mobility tool is here!

The aim with the report was to investigate a possible digital tool that could contribute to a more sustainable dance field. It is a qualitative study, focused in specificity on Sweden and the Nordic countries as a periphery of Europe, and at large at the relevance for the European dance sector.


Through interviews, roundtable discussions, meetings and mapping existing research, Anna Adeniji has collected knowledge about the needs of the dance field, and looked at the relevance of a digital tool and the possibilities it can create.


Four focus areas has been identified in the research as most crucial in creating a sustainable dance sector:

  • Internationalisation and mobility for dance artists in the periphery of Europe.

  • Reasonable working conditions through creating more work opportunities for dance artists when travelling.

  • Financial sustainability through coproductions and collaborations.

  • The ecosystem of sharing information and networking.

Project owner and initiator Eva Broberg has twenty years of experience in the dance field with operational management, artistic programming and strategic development. She is currently the network manager for European Dance Development Network.


Author Anna Adeniji has a PhD in Gender Studies from Linköping University and is an Equity, Diversity and Inclusion specialist. She has since 2020 worked as a consultant for the arts sector in general and the dance sector specifically.Mapping_Sustainable-mobility-tool
.pdf
Ladda ner PDF • 8.20MB

66 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page